ราชกิจจาฯ เผยแพร่ คำสั่งคสช. ตั้ง ‘พชร อนันตศิลป์’ เป็นปธ.บอร์ดกองสลากฯคนใหม่
Uncategorized

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ คำสั่งคสช. ตั้ง ‘พชร อนันตศิลป์’ เป็นปธ.บอร์ดกองสลากฯคนใหม่

October 1, 2019

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ คำสั่งคสช.ตั้ง ‘พชร อนันตศิลป์’ เป็นปธ.บอร์ดกองสลากฯคนใหม่

วันนี้ (10 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 5/2562 เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ใจความว่า ตามที่ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (เฉพาะ) ที่ 1/2558 เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ลงวันที่ 1 พฤษภําคม พุทธศักราช 2558 นั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 (1) ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาควํามสงบแห่งชาติ ที่ 11/2558 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พุทธศักราช 2558 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

1.ให้ยกเลิกคำสั่งหัวหน้ําคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (เฉพาะ) ที่ 1/2558 เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ลงวันที่ 1 พฤษภาคม พุทธศักราช 2558

2.ให้ นายพชร อนันตศิลป์ เป็นประธานกรรมกํารในคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสั่ง

ณ วันที่ 8 พฤษภําคม พุทธศักราช 2562
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ที่มา matichon